Krainy zainteresowań

KRAINY ZAINTERESOWAŃ

 Zajęcia odbywają się w godzinach poobiednich

 • Kraina Plastyki „Kleks”

• Koło badawcze „Klub małego odkrywcy”

• Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

• Zajęcia taneczno – ruchowe „RYTM”

• Zajęcia w „Klubie Aktywnego Rodzica”

PRZEDSZKOLE W RUCHU

Miło nam poinformować, że nasze przedszkole otrzymało tytuł

„Przedszkola w ruchu”.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego udostępniona jest na stronie MEN:

http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa#

Zalecane warunki i sposób realizacji.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3)najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować(w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb,wspomagać;

2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
1)systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących
realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
2)informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
3)zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie
organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

ZAJĘCIA ADPTACYJNE DLA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDZKOLA

Dnia 25 i 26 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00, tj. środa i czwartek  odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci  przyjętych na rok szkolny 2014/2015 do Miejskiego Przedszkola nr 12.

                             SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW.