KONCERT

W piątek 30.11.2018 roku o godz. 9.00 gościć będziemy w przedszkolu muzyka, multiinstrumentalistę –  Wiesława Pyzalskiego, który zagra koncert dla wszystkich grup .

Cena biletu – 5zł.

20.11.2018 WYJAZD DO FILHARMONII

Dnia 20.11.2018 dzieci z grup: Słoneczek, Wiewiórek, Misiów i Żabek wyjeżdżają do Filharmonii na koncert „Poradnik melomana”.

Wyjazd z przedszkola o godz. 10.30.

Cena biletu 13 zł.

26.11.2018 – „Muzyka i taniec lat 20-tych i 30-tych” w pokazie „Agencji Creare”

Dnia 26.11.2018(poniedziałek) o godz. 9.15 na terenie naszego przedszkola zaprezentuje się „Agencja Creare” w pokazie „Muzyka i taniec lat 20-tych i 30-tych”.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 12

W poniższym linku znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Częstochowie:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w

Miejskim Przedszkolu nr 12

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 12, ul. Broniewskiego 18 w Częstochowie.

Inspektor ochrony danych

Jeśli ma Pana/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Przedszkola nr 12, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych -p .Justyną Sprychą za pośrednictwem adresu e-mail: iodjs@sod.edu.pl lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Przedszkolu nr 12
 2. b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 3. c) w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:

 1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Miejskie Przedszkole nr 12 przetwarzają dane osobowe.

Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie –  w przypadku gdy:
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 1. f) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku:
 • powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

ZDJĘCIA

Dnia 5.11.2018 będą wykonywane w przedszkolu zdjęcia przez firmę I ♥ Proart.

Zdjęcia będą do odbioru w styczniu.

Zebranie z Rodzicami – 10 września 2018 roku.

Dnia 10 września 2018 roku o godz.16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DNI KONSULTACJI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2016-2017

 • GRUPA I „SŁONECZKA”

– mgr Aneta Oziębała – pierwszy czwartek miesiąca od godz.16.30

 

 • GRUPA II „BIEDRONKI”

– mgr Joanna Cieślak –  pierwszy i drugi poniedziałek  miesiąca od godz. 16.00

– mgr Barbara Gogacz–  pierwszy i drugi poniedziałek  miesiąca od godz. 16.00

 

 • GRUPA III „WIEWIÓRKI”

– mgr Monika Ziółkowska –  pierwszy wtorek  miesiąca godz. od 16.30

– mgr Magdalena Korzekwa –  pierwsza środa  miesiąca godz. od 16.30

 

 • GRUPA IV  „ŻABKI” 

–  mgr Magdalena Kobiela – pierwszy i drugi poniedziałek miesiąca od godz.16.00

–  mgr Marzanna Szczyrkowska  – pierwszy i drugi poniedziałek miesiąca od godz.16.00

       

 • GRUPA V „MISIÓW”

– mgr Anna Trajdos –  pierwszy wtorek  miesiąca godz. od 16.00

– mgr Magdalena Korzekwa –  pierwsza środa  miesiąca godz. od 15.30

 

                                                                              

Gazetka Miejskiego Przedszkola nr 12 „Nasze Dzieciaki”

Gazetka Miejskiego Przedszkola nr 12, nr 2 „Nasze Dzieciaki” dostępna w poniższym linku:

gazetka MP 12

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 12 w Częstochowie

Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego nr 12 w Częstochowie

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na podstawie – rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w szczególności w Podstawie Programowej, Statucie Przedszkola oraz z wniosków nauczycieli i wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora placówki.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

 Pełna nazwa i adres przedszkola: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 przy ulicy Broniewskiego 18 w Częstochowie.
Telefon: 343254067
Dyrektor przedszkola: powierzone stanowisko – wrzesień 2004 r. mgr Aneta Kwiatkowska
Liczba oddziałów ogółem: 5
Liczba oddziałów integracyjnych: nie ma
Liczba dzieci ogółem: 115
Liczba nauczycieli: 10
Średnia liczba dzieci w oddziale: 25
Liczba dzieci objętych nauczaniem indywidualnym: nie ma
Liczba budynków, w którym mieści się przedszkole: 1
Przedszkole posiada:
– 5 sal zajęć wyposażonych w nowe, funkcjonalne meble dostosowane do wzrostu dzieci,
– salę rekreacyjną, w której organizowane są zajęcia i zabawy ruchowe, muzyczne, teatralne, uroczystości, koncerty,
– gabinet logopedyczny wraz z mini biblioteką,
– zaplecze kuchenne, sanitarne, szatnie,
– ogród przedszkolny,
– kancelarię.

Przedszkole funkcjonuje w parterowym wolnostojącym budynku z czterema oddziałami przedszkolnymi usytuowanych w dzielnicy „Tysiąclecie”. Oddane do użytku w 1969 r. Przedszkole otoczone dużym zadrzewionym i zakrzewionym ogrodem. Plac zabaw wyposażony jest w urządzenia terenowe, dwie piaskownice, sprzęt do zabaw rekreacyjnych, jest pełen zieleni, drzew i krzewów. Do przedszkola uczęszczają dzieci z rodzin inteligencji pracującej, średnio zamożnej.

Nauczyciele posiadają wykształcenie i kwalifikacje zgodne z przepisami prawa. Systematycznie podnoszą kwalifikacje i wiedzę, uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i kursach.

 FUNKCJA PRZEDSZKOLA

1. Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.

2. Zapewnienie dzieciom objętych wychowaniem przedszkolnym możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

MOTTO:

„Dziecko jest księgą,

którą powinniśmy czytać

i w której powinniśmy pisać.”

STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI

 

PRIORYTETY PRACY PRZEDSZKOLA:

1. Nabywanie wiadomości i rozwijanie umiejętności dziecka zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i kierunkami polityki oświatowej MEN.

2. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

3. Wyzwalanie aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci i ich rodziców dbającą o dobra atmosferę. Pragniemy wychować dziecko w przyjaznej atmosferze jako człowieka zdrowego, twórczego , nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości; promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym; kultywować tradycje i wychowanie regionalne.

Stąd dążymy do tego, aby nasz przedszkolak był:

• radosny i otwarty

• bezpieczny, aktywny i zdrowy

• twórczy, podejmujący świadome działania prozdrowotne, proekologiczne

• tolerancyjny, świadomy swoich praw i obowiązków

• znający, kultywujący tradycje oraz postawy patriotyczne i społeczne

• gotowy do podjęcia nauki szkole

 

MISJA:

• Działalność przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości

• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola

• Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom

• Przedszkole promuje indywidualne talenty i uzdolnienia oraz ma dobrą opinię w środowisku

• Przedszkole zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w bezpiecznym i zdrowym środowisku

• Oferta edukacyjna przedszkola inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej o raz zachęcają do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, badawczej, literackiej

• Stosowane aktywne metody pracy , programy, innowacje gwarantują wysoka jakość pracy przedszkola

• Nauczyciele dążą aby każdy absolwent przedszkola osiągnął sukces szkolny i umiał radzić sobie z porażkami

KIERUNKI DZIAŁAŃ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12

I „Zdrowy, bezpieczny i radosny przedszkolak”

1. Kształtowanie zainteresowań zdrowiem i kulturą fizyczną oraz propagowanie różnych form ruchu w trosce o zdrowie.

2. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

3. Kontynuacja działań związanych z uzyskaniem certyfikatu zdrowia II stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na podstawie programu prozdrowotnego.

 

II „Przedszkolak w świecie przyrody i matematyki”

1. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

2. Poszerzanie wiadomości dzieci z zakresu środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, rozwijanie kultury ekologicznej.

 

III „Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne”

1. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

IV „Przedszkolak aktywny, otwarty na innych, dobry patriota”

1. Rozwijanie umiejętności społecznych, asertywności oraz uczuć empatii.

2. Poznawanie swoich praw i obowiązków, wywiązywanie się z przyjętych umów i zasad.

3.Kształtowanie postaw patriotycznych .

 

V „Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole”

1. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki pisania i czytania.

2. Kształtowanie czynności umysłowych dziecka potrzebnych do uczenia się matematyki.

 

VI Realizacja Innowacji Pedagogicznej „Zabawy sylabami” według metody symultaniczno-sekwencyjnej Jagody Cieszyńskiej.

1. Zainteresowanie dziecka słowem pisanym i przygotowanie do nauki czytania.

2. Wspomaganie, rozwijanie i doskonalenie mowy dziecka.

WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

Zapewnić ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy przedszkola:

 

• Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela zgodnie z potrzebami placówki oraz indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami poprzez:

– samokształcenie,

– warsztaty

– kursy,

– szkolenia,

– konferencje metodyczne,

– udział w Projekcie Europejskim „Wspomaganie na piątkę”,

– WDN,

– studia podyplomowe,

– wspieranie nauczycieli odbywających staż,

– opieka nad studentami Akademii im. J. Długosza,

– zajęcia koleżeńskie.

 

• Wykorzystywanie w pracy z dziećmi atrakcyjnych metod i form pracy:

 

– pedagogika zabawy,

– aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss,

– Kinezjologia Edukacyjna,

– Edukacja przez ruch D. Dziamskiej,

– metody relaksacyjne: mandale, muzyka relaksacyjna i bajkoterapia,

– metody zajęć ruchowych: W. Sherborne, K. Wlaźnik, R. Laban,

– metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”,

– metoda symultaniczno-sekwencyjna J. Cieszyńskiej „Kocham czytać”

• Wdrażanie i kontynuowanie działań w oparciu o programy własne i uzupełniające.

• Przedszkole wspierające i współpracujące z rodzicami, otwarte na potrzeby dziecka:

– zaangażowanie rodziców w tworzenie Koncepcji Pracy Przedszkola

– współpraca z ZPPP w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– opieka logopedyczna,

– zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

– zebrania z rodzicami,

– konsultacje z nauczycielami,

– biblioteka,

– gazetka przedszkolna „Nasze Dzieciaki”.

• Przedszkolak najważniejszym ogniwem w strukturze placówki:

– diagnozowanie rozwoju, wiedzy i umiejętności dziecka,

– dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,

– udział w konkursach, quizach,

– warsztatach muzealnych,

– wystawach prac artystycznych,

– koncertach,

– spektaklach teatralnych.

Systematyczne udoskonalanie warunków pracy i bazy przedszkola.

– podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz personelu,

– planowanie remontów i modernizacji,

– wzbogacanie bazy w środki dydaktyczne i pomoce.

Oprzeć funkcjonowanie placówki w oparciu o model przedszkola partnerskiego, w którym mają ze sobą do czynienia równoprawne podmioty: dzieci, rodzice, nauczyciele i personel przedszkola.

1. Wprowadzać rodziców w świat wspólnoty przedszkolnej i szukać wraz z nimi pola dla ich działania:

– zajęcia integracyjne z udziałem rodziców,

– uroczystości przedszkolne,

– prowadzenie zajęć dydaktycznych z udziałem rodziców,

– włączanie się rodziców w różnorodne akcje organizowane na terenie placówki,

– współdecydowanie rodziców w sprawach przedszkola.

2. Dostarczać rodzicom wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz uwrażliwiać ich na potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

– nacisk na indywidualne konsultacje z rodzicami (diagnoza),

– współpraca z ZPPP w Częstochowie,

– opieka logopedyczna,

– zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjne,

– konsultacje z nauczycielami,

– biblioteka,

– gazetka przedszkolna „Nasze Dzieciaki”,

– kącik informacyjny,

– strona internetowa.

3. Systematycznie budować wzajemne zaufanie: dzieci-pracownicy przedszkola, rodzice-pracownicy przedszkola.

– propozycje i wnioski dotyczące pracy przedszkola (skrzynka, ankiety, oczekiwania),

– życzliwa atmosfera,

– otwartość na propozycje ze strony rodziców.

Zadbać o większą integrację przedszkola z najbliższym i dalszym środowiskiem:

1. Przedszkole placówką przyjazną i otwartą dla społeczności lokalnej:

– kontynuacja współpracy z biblioteką,

– Klubem Osiedlowym „Nasza Praca”,

– Strażą Pożarną,

– Policją

– Muzeum,

– Filharmonią,

– Teatrem im. A. Mickiewicza,

– zaprzyjaźnionymi przedszkolami,

– Szkołą Podstawowa nr 31

– Gimnazjum nr 12,

– Telewizją Orion,

– Gazetą Lokalną

– Akademią im. J. Długosza

– LOP

– Rzecznik Praw Dziecka

– PCK

2. Podejmowanie działań na rzecz ogólnie pojętego środowiska:

– akcje ogólnopolskie, lokalne.

Podtrzymywanie tradycji przedszkola:

Uroczystości:

– Pasowanie na przedszkolaka

– Pasowanie na czytelnika

– Przystąpienie dzieci trzyletnich do klubu Przyjaciół Wiewiórki – PCK

– Mikołaj

– Spotkanie wigilijne

– Spotkanie Bożonarodzeniowe – Jasełka

– Dzień Babci i Dziadka

– Bal karnawałowy

– Spotkanie wielkanocne

– Piknik mama- tata i ja

– Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie starszaków

– „Zielona noc” starszaków

Systematycznie udoskonalać planowanie i organizację pracy przedszkola zgodnie z kierunkami polityki MEN:

– wspólne, jednolite planowanie i wypracowywanie działań, metod i form pracy przedszkola,

– tworzenie zespołów do podejmowania ewaluacji wewnętrznej,

– stała i systematyczna modyfikacja dokumentacji wynikająca z potrzeb placówki,

Mocne strony przedszkola

• Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.

• Przyjazna atmosfera i klimat przedszkola.

• Wysoki i skuteczny poziom pracy dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczej.

• Atrakcyjna oferta edukacyjna.

• Własne programy pracy.

• Udział w konkursach, przeglądach i akcjach na skalę ogólnopolską.

• Prowadzenie strony internetowej przedszkola.

• Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.

• Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.

• Podtrzymywanie Tradycji przedszkola.

 

ABSOLWENT NASZEJ PLACÓWKI:

• Potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

• Posiada umiejętność analizowania i dokonywania obiektywnej samooceny.

• Posiada motywację do uczenia się, poznawania czegoś nowego i do wysiłku intelektualnego.

• Posiada umiejętność autoprezentacji.

• Wykazuje umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania.

• Umiejętność radzenia sobie z trudnościami, współpracy w grupie.

• Podporządkowuje się normom, zasadom, regułom.

• Wykazuje odporność na sytuacje problemowe, konfliktowe.

• Jest asertywny, tolerancyjny, przejawia empatię oraz szacunek wobec osób słabszych i posiadających mniejsze możliwość.

• Jest komunikatywny na miarę swoich możliwości.

• Zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe.

• Posiada podstawową wiedzę o swojej ojczyźnie, Europie i świecie.

• Rozumie potrzebę szanowania przyrody i środowiska, prezentuje postawę proekologiczną.

• Przestrzega zasad bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.

• Zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi.

• Jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości rozwojowych.

• Posiada umiejętności i wiedzę zgodną z Podstawą Programową.