Zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych i ich rodziców – 26.-27.08.2015r.

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych i ich rodziców odbędą się

w środę 26 sierpnia i w czwartek 27 sierpnia o godzinie 14.30.

Serdecznie zapraszamy dzieci i ich rodziców.

Zielona noc w przedszkolu 26.06.2015

ZIELONA NOC 2015
Zielona noc jest organizowana dla dzieci starszych, które odchodzą z przedszkola do szkoły.
W tym roku „Zielona Noc” organizowana jest
w nocy z 26 na 27 czerwca
w godzinach 19.00-8.30
„Zielona Noc” 26.06.2014
• Zbiórka dnia 26.06.2014 tj. piątek o godz. 19.00 – 19.15
• Wyżywienie
– kolację i śniadanie zapewnia przedszkole.
• Prosimy o przyniesienie :
 śpiwora lub ciepłego koca, poduszki, karimaty lub materaca oraz piżamy
 środków higienicznych, ręcznika.
 latarki
 środka przeciw komarom
 ubrania na zmianę
 ulubionych nagrań na zabawę dyskotekową
Dziecko może także przynieść:
– ulubione przekąski typu ciastka, chrupki, chipsy, napoje itp.
– maskotkę lub inną ulubioną zabawkę
• Odbiór dzieci w sobotę tj. 27.06.2015 do godziny 08.30

Wycieczka do Zawad -10.06.2015r.

Drodzy Rodzice wycieczka z okazji Dnia Dziecka do Zawad ośrodek „Pod Grzybkiem” odbędzie się w dniu 10.06.2015 roku. W wycieczce uczestniczą wszystkie dzieci oraz cały personel przedszkola jako opiekunowie dzieci.

Wyjazd o godzinie 8.45.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 12 w Częstochowie

Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego nr 12 w Częstochowie

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na podstawie – rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w szczególności w Podstawie Programowej, Statucie Przedszkola oraz z wniosków nauczycieli i wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora placówki.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

 Pełna nazwa i adres przedszkola: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 przy ulicy Broniewskiego 18 w Częstochowie.
Telefon: 343254067
Dyrektor przedszkola: powierzone stanowisko – wrzesień 2004 r. mgr Aneta Kwiatkowska
Liczba oddziałów ogółem: 5
Liczba oddziałów integracyjnych: nie ma
Liczba dzieci ogółem: 115
Liczba nauczycieli: 10
Średnia liczba dzieci w oddziale: 25
Liczba dzieci objętych nauczaniem indywidualnym: nie ma
Liczba budynków, w którym mieści się przedszkole: 1
Przedszkole posiada:
– 5 sal zajęć wyposażonych w nowe, funkcjonalne meble dostosowane do wzrostu dzieci,
– salę rekreacyjną, w której organizowane są zajęcia i zabawy ruchowe, muzyczne, teatralne, uroczystości, koncerty,
– gabinet logopedyczny wraz z mini biblioteką,
– zaplecze kuchenne, sanitarne, szatnie,
– ogród przedszkolny,
– kancelarię.

Przedszkole funkcjonuje w parterowym wolnostojącym budynku z czterema oddziałami przedszkolnymi usytuowanych w dzielnicy „Tysiąclecie”. Oddane do użytku w 1969 r. Przedszkole otoczone dużym zadrzewionym i zakrzewionym ogrodem. Plac zabaw wyposażony jest w urządzenia terenowe, dwie piaskownice, sprzęt do zabaw rekreacyjnych, jest pełen zieleni, drzew i krzewów. Do przedszkola uczęszczają dzieci z rodzin inteligencji pracującej, średnio zamożnej.

Nauczyciele posiadają wykształcenie i kwalifikacje zgodne z przepisami prawa. Systematycznie podnoszą kwalifikacje i wiedzę, uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i kursach.

 FUNKCJA PRZEDSZKOLA

1. Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.

2. Zapewnienie dzieciom objętych wychowaniem przedszkolnym możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

MOTTO:

„Dziecko jest księgą,

którą powinniśmy czytać

i w której powinniśmy pisać.”

STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI

 

PRIORYTETY PRACY PRZEDSZKOLA:

1. Nabywanie wiadomości i rozwijanie umiejętności dziecka zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i kierunkami polityki oświatowej MEN.

2. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

3. Wyzwalanie aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci i ich rodziców dbającą o dobra atmosferę. Pragniemy wychować dziecko w przyjaznej atmosferze jako człowieka zdrowego, twórczego , nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości; promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym; kultywować tradycje i wychowanie regionalne.

Stąd dążymy do tego, aby nasz przedszkolak był:

• radosny i otwarty

• bezpieczny, aktywny i zdrowy

• twórczy, podejmujący świadome działania prozdrowotne, proekologiczne

• tolerancyjny, świadomy swoich praw i obowiązków

• znający, kultywujący tradycje oraz postawy patriotyczne i społeczne

• gotowy do podjęcia nauki szkole

 

MISJA:

• Działalność przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości

• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola

• Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom

• Przedszkole promuje indywidualne talenty i uzdolnienia oraz ma dobrą opinię w środowisku

• Przedszkole zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w bezpiecznym i zdrowym środowisku

• Oferta edukacyjna przedszkola inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej o raz zachęcają do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, badawczej, literackiej

• Stosowane aktywne metody pracy , programy, innowacje gwarantują wysoka jakość pracy przedszkola

• Nauczyciele dążą aby każdy absolwent przedszkola osiągnął sukces szkolny i umiał radzić sobie z porażkami

KIERUNKI DZIAŁAŃ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12

I „Zdrowy, bezpieczny i radosny przedszkolak”

1. Kształtowanie zainteresowań zdrowiem i kulturą fizyczną oraz propagowanie różnych form ruchu w trosce o zdrowie.

2. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

3. Kontynuacja działań związanych z uzyskaniem certyfikatu zdrowia II stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na podstawie programu prozdrowotnego.

 

II „Przedszkolak w świecie przyrody i matematyki”

1. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

2. Poszerzanie wiadomości dzieci z zakresu środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, rozwijanie kultury ekologicznej.

 

III „Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne”

1. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

IV „Przedszkolak aktywny, otwarty na innych, dobry patriota”

1. Rozwijanie umiejętności społecznych, asertywności oraz uczuć empatii.

2. Poznawanie swoich praw i obowiązków, wywiązywanie się z przyjętych umów i zasad.

3.Kształtowanie postaw patriotycznych .

 

V „Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole”

1. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki pisania i czytania.

2. Kształtowanie czynności umysłowych dziecka potrzebnych do uczenia się matematyki.

 

VI Realizacja Innowacji Pedagogicznej „Zabawy sylabami” według metody symultaniczno-sekwencyjnej Jagody Cieszyńskiej.

1. Zainteresowanie dziecka słowem pisanym i przygotowanie do nauki czytania.

2. Wspomaganie, rozwijanie i doskonalenie mowy dziecka.

WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

Zapewnić ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy przedszkola:

 

• Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela zgodnie z potrzebami placówki oraz indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami poprzez:

– samokształcenie,

– warsztaty

– kursy,

– szkolenia,

– konferencje metodyczne,

– udział w Projekcie Europejskim „Wspomaganie na piątkę”,

– WDN,

– studia podyplomowe,

– wspieranie nauczycieli odbywających staż,

– opieka nad studentami Akademii im. J. Długosza,

– zajęcia koleżeńskie.

 

• Wykorzystywanie w pracy z dziećmi atrakcyjnych metod i form pracy:

 

– pedagogika zabawy,

– aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss,

– Kinezjologia Edukacyjna,

– Edukacja przez ruch D. Dziamskiej,

– metody relaksacyjne: mandale, muzyka relaksacyjna i bajkoterapia,

– metody zajęć ruchowych: W. Sherborne, K. Wlaźnik, R. Laban,

– metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”,

– metoda symultaniczno-sekwencyjna J. Cieszyńskiej „Kocham czytać”

• Wdrażanie i kontynuowanie działań w oparciu o programy własne i uzupełniające.

• Przedszkole wspierające i współpracujące z rodzicami, otwarte na potrzeby dziecka:

– zaangażowanie rodziców w tworzenie Koncepcji Pracy Przedszkola

– współpraca z ZPPP w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– opieka logopedyczna,

– zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

– zebrania z rodzicami,

– konsultacje z nauczycielami,

– biblioteka,

– gazetka przedszkolna „Nasze Dzieciaki”.

• Przedszkolak najważniejszym ogniwem w strukturze placówki:

– diagnozowanie rozwoju, wiedzy i umiejętności dziecka,

– dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,

– udział w konkursach, quizach,

– warsztatach muzealnych,

– wystawach prac artystycznych,

– koncertach,

– spektaklach teatralnych.

Systematyczne udoskonalanie warunków pracy i bazy przedszkola.

– podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz personelu,

– planowanie remontów i modernizacji,

– wzbogacanie bazy w środki dydaktyczne i pomoce.

Oprzeć funkcjonowanie placówki w oparciu o model przedszkola partnerskiego, w którym mają ze sobą do czynienia równoprawne podmioty: dzieci, rodzice, nauczyciele i personel przedszkola.

1. Wprowadzać rodziców w świat wspólnoty przedszkolnej i szukać wraz z nimi pola dla ich działania:

– zajęcia integracyjne z udziałem rodziców,

– uroczystości przedszkolne,

– prowadzenie zajęć dydaktycznych z udziałem rodziców,

– włączanie się rodziców w różnorodne akcje organizowane na terenie placówki,

– współdecydowanie rodziców w sprawach przedszkola.

2. Dostarczać rodzicom wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz uwrażliwiać ich na potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

– nacisk na indywidualne konsultacje z rodzicami (diagnoza),

– współpraca z ZPPP w Częstochowie,

– opieka logopedyczna,

– zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjne,

– konsultacje z nauczycielami,

– biblioteka,

– gazetka przedszkolna „Nasze Dzieciaki”,

– kącik informacyjny,

– strona internetowa.

3. Systematycznie budować wzajemne zaufanie: dzieci-pracownicy przedszkola, rodzice-pracownicy przedszkola.

– propozycje i wnioski dotyczące pracy przedszkola (skrzynka, ankiety, oczekiwania),

– życzliwa atmosfera,

– otwartość na propozycje ze strony rodziców.

Zadbać o większą integrację przedszkola z najbliższym i dalszym środowiskiem:

1. Przedszkole placówką przyjazną i otwartą dla społeczności lokalnej:

– kontynuacja współpracy z biblioteką,

– Klubem Osiedlowym „Nasza Praca”,

– Strażą Pożarną,

– Policją

– Muzeum,

– Filharmonią,

– Teatrem im. A. Mickiewicza,

– zaprzyjaźnionymi przedszkolami,

– Szkołą Podstawowa nr 31

– Gimnazjum nr 12,

– Telewizją Orion,

– Gazetą Lokalną

– Akademią im. J. Długosza

– LOP

– Rzecznik Praw Dziecka

– PCK

2. Podejmowanie działań na rzecz ogólnie pojętego środowiska:

– akcje ogólnopolskie, lokalne.

Podtrzymywanie tradycji przedszkola:

Uroczystości:

– Pasowanie na przedszkolaka

– Pasowanie na czytelnika

– Przystąpienie dzieci trzyletnich do klubu Przyjaciół Wiewiórki – PCK

– Mikołaj

– Spotkanie wigilijne

– Spotkanie Bożonarodzeniowe – Jasełka

– Dzień Babci i Dziadka

– Bal karnawałowy

– Spotkanie wielkanocne

– Piknik mama- tata i ja

– Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie starszaków

– „Zielona noc” starszaków

Systematycznie udoskonalać planowanie i organizację pracy przedszkola zgodnie z kierunkami polityki MEN:

– wspólne, jednolite planowanie i wypracowywanie działań, metod i form pracy przedszkola,

– tworzenie zespołów do podejmowania ewaluacji wewnętrznej,

– stała i systematyczna modyfikacja dokumentacji wynikająca z potrzeb placówki,

Mocne strony przedszkola

• Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.

• Przyjazna atmosfera i klimat przedszkola.

• Wysoki i skuteczny poziom pracy dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczej.

• Atrakcyjna oferta edukacyjna.

• Własne programy pracy.

• Udział w konkursach, przeglądach i akcjach na skalę ogólnopolską.

• Prowadzenie strony internetowej przedszkola.

• Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.

• Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.

• Podtrzymywanie Tradycji przedszkola.

 

ABSOLWENT NASZEJ PLACÓWKI:

• Potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

• Posiada umiejętność analizowania i dokonywania obiektywnej samooceny.

• Posiada motywację do uczenia się, poznawania czegoś nowego i do wysiłku intelektualnego.

• Posiada umiejętność autoprezentacji.

• Wykazuje umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania.

• Umiejętność radzenia sobie z trudnościami, współpracy w grupie.

• Podporządkowuje się normom, zasadom, regułom.

• Wykazuje odporność na sytuacje problemowe, konfliktowe.

• Jest asertywny, tolerancyjny, przejawia empatię oraz szacunek wobec osób słabszych i posiadających mniejsze możliwość.

• Jest komunikatywny na miarę swoich możliwości.

• Zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe.

• Posiada podstawową wiedzę o swojej ojczyźnie, Europie i świecie.

• Rozumie potrzebę szanowania przyrody i środowiska, prezentuje postawę proekologiczną.

• Przestrzega zasad bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.

• Zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi.

• Jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości rozwojowych.

• Posiada umiejętności i wiedzę zgodną z Podstawą Programową.

 

 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Z rodziną biegam, ćwiczę, podskakuję i zdrowo się czuję”

Dnia 25 maja 2015 roku Komisja konkursowa wyłoniła spośród uczestników konkursu następujące osoby:

I MIEJSCE – Mikołaj Czajkowski 5 lat, Sławno 40, 26-625 Wolanów, woj. mazowieckie;

II MIEJSCE – Adrianna Chochowska 4 lata, Przedszkole Bajka, ulica Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko;

III MIEJSCE – Jakub Ziaja 4 lata, Miejskie Przedszkole nr 12 w Częstochowie,

WYRÓŻNIENIA:

Daria Hupka 6 lat, Ruda Śląska, Miejskie Przedszkole nr 40, ulica Mickiewicza 6/33

Aleksander Pęcherzewski, Przedszkole Bajka, ulica Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko;

Lena Kosoń 5 lat, Przedszkole Miejskie w Imielinie, ulica W. Sapety 10, 41-407 Imielin;

Miłosz Czerwiński, Miejskie Przedszkole nr 12 w Częstochowie,

Filip Jędrzejczyk, Miejskie Przedszkole nr 12 w Częstochowie,

Iwo Sokołowski, Miejskie Przedszkole nr 12 w Częstochowie,

Serdecznie gratulujemy, dyplomy i nagrody wyślemy pocztą.