Rajd na Promenadę Cz. Niemena – 1.10.2014

W środę 1 października dzieci z grupy: MISIE, ŻABKI, SŁONECZKA I WIEWIÓRKI wychodzą na Rajd. Wyjście z przedszkola o godzinie 9.30.

Prosimy o ubranie dzieci w tym dniu na sportowo.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego udostępniona jest na stronie MEN:

http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa#

Zalecane warunki i sposób realizacji.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3)najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować(w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb,wspomagać;

2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
1)systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących
realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
2)informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
3)zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie
organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

Wyjście do biblioteki – grupa „Wiewiórki” 25.09.2014

Ogłoszenie

Informujemy, że w czwartek 25.09.2014r. dzieci z grupy „Wiewiórek” wychodzą na pieszą wycieczkę do Biblioteki Publicznej, filia nr8, przy ul. Księżycowej.

Wyjście z przedszkola o godz. 9.00.

Prosimy o punktualne przyjście na śniadanie (830).

 

Zajęcia z instruktorem KARATE -24.09.2014r.

 

Dnia 24 września w naszym przedszkolu odbędą się zajęcia KARATE.

Badania ortopedyczne w naszym przedszkolu 2.10.2014r.

Ogłoszenie

Centrum Terapii i Rehabilitacji Mozaika serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym programie wczesnego wykrywania wad stóp i postawy.

Bezpłatne badania ortopedyczne będą przeprowadzone na ternie naszego przedszkola
dnia 02.10.2014r. od godziny 1000.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie
do nauczycielek grup zgody wykonania badania dziecka.

Dzień Przedszkolaka – dzieci 3-4 letnie 18.09.2014r.

W DNIU 18.09. – CZWARTEK W NASZYM PRZEDSZKOLU OBCHODZIĆ BĘDZIEMY

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA.

PROSIMY W TYM DNIU O UBRANIE DZIECI  TRZY I CZTEROLETNICH NA SPORTOWO.

PRZEWIDZIANE KONKURENCJE SPORTOWE ODBĘDĄ SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.

Dzień Przedszkolaka -dzieci 5-6 letnie 18.09.2014r.

OGŁOSZENIE

       W czwartek 18.09.2014r. dzieci 5 i 6 letnie wychodzą do Hali „Polonia”, gdzie będą uczestniczyły w „Dniu Przedszkolaka”.

Wyjście z przedszkola o godzinie 900.

Dzieci  młodsze będą uczestniczyły w zabawach zorganizowanych z okazji „Dnia Przedszkolaka”
na terenie naszego przedszkola.